Islamitische Postacademische Ambtsopleiding

Algemene informatie

De moslimgemeenschap ontwikkelt zich stapsgewijs in een constante, toenemende groei binnen een diverse, multiculturele en multi-levensbeschouwelijke Nederlandse samenleving. Als gevolg van deze groei en ontwikkeling, is de noodzaak ontstaan voor de vorming/bijscholing van moslim religieuze leiders en imams die spirituele leiding kunnen geven aan deze gemeenschap in een westerse context. Deze leiders zijn goed op de hoogte van de samenleving waarin zij leven en zijn in staat om islamitische teksten te analyseren en in verschillende contexten toe te passen. In dit kader, is er dringende behoefte aan bepaalde academische vaardigheden die, naast de theologische kennis, de cognitieve competentie van moslim religieuze leiders/imams verbreden om hun taken op een betere en constructieve wijze te kunnen verwezenlijken. De ambtsopleiding biedt een coherent wetenschappelijk (post-) academisch programma dat streeft naar de ontwikkeling van zowel cognitieve als praktische vaardigheden van moslim religieuze leiders.

Deze opleiding biedt ook de kans aan zittende imams, bestuurders en geestelijke verzorgers om het academische vermogen binnen de Nederlandse/Westerse context uit te bouwen, communicatieve en taalkundige vaardigheden op academisch niveau te ontwikkelen, comparatieve competentie en inzicht te verwerven in het westerse-seculiere rechtssysteem.
Tijdens de opleiding worden moslim religieuze leiders voorbereid op de nieuwe context van het land waarin zij leven en hun vaardigheden zo te cultiveren dat zij in staat zijn om hun theologische kennis in dienst van de gemeenschap te stellen.

Onze samenleving heeft dringende behoefte aan imams die onderlegd zijn in zowel de islamitische als de academische studies, goed op de hoogte zijn van de realiteit waarin zij leven en in staat zijn om de religieuze en islamitische teksten te analyseren en toe te passen in verschillende contexten. Daarnaast dienen zij in staat te zijn een voldaan antwoord te geven op de vragen van de moslimgemeenschap en andersdenkenden. Daarnaast vervullen zij een actieve rol in de maatschappelijke participatie, dialoog, co-existentie en de consolidatie van een vreedzame samenleving.

Toelatingseisen
Om in aanmerking te komen voor toelating tot de ambtsopleiding ben je in het bezit van een universitair masterdiploma, Islamitische Theologie, behaald aan een Nederlandse of een erkende buitenlandse instelling of een gelijkwaardig diploma. Voor toelating met andere universitaire masterdiploma’s kunnen aanvullende toelatingseisen gevraagd worden. De toelatingscommissie beoordeelt het niveau van eventuele buitenlandse vooropleidingen. Dit onderzoek kost enige tijd, daarom adviseren wij een verzoek tot toelating tijdig in te dienen (vóór 01 mei).

Zittende imams worden toegelaten o.b.v. een intakegesprek en krijgen afzonderlijk advies over een passend vakkenpakket.

Intakegesprek
Na aanmelding wordt de kandidaat uitgenodigd voor een gesprek met de Toelatingscommissie. Plan je gesprek ruim van te voren. Voor een afspraak kan je je aanmelden bij dr. Yaser Ellethy, coördinator van de Ambtsopleiding (y.ellethy@vu.nl).

Definitieve inschrijving
Na een fiat van de Toelatingscommissie kan je je definitief inschrijven. Daarvoor ontvang je van het secretariaat van de ambtsopleiding een inschrijfformulier.
Dit formulier en de gevraagde bijlagen moeten vóór 1 juli in bezit zijn van het secretariaat.

Kosten
Voor de postacademische Ambtsopleiding betaal je een éénmalige bijdrage aan de Faculteit Religie en Theologie, van € 2.083,-.
Op basis van je aanmelding ontvang je een factuur waarmee je het inschrijvingsgeld kunt betalen. Het bedrag dient in één keer overgemaakt te worden. Je inschrijving is pas definitief wanneer je ook het inschrijvingsgeld hebt overgemaakt.

Inhoud van de opleiding

De Postacademische Ambtsopleiding is een eenjarige (voltijd) opleiding.
De opleiding bestaat uit een aantal theoretische en praktische vakken en een stage. Tijdens je stage werk je ook aan een onderzoeksopdracht (eindpaper).

Het curriculum bestaat uit de volgende vakken (60 ECTS):

Vakken van het post-graduate programma (60 ECTS)

Periode
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4
Periode 5
Periode 6
Vak1.a Vergelijkende Fiqh (6)2.b Familierecht (6)3.a Verdieping 'Aqīdah en Kalām' (6)4.a Methodes van Tafsīr (6)5.a Arabische taalverwerving (6)6.a Eindpaper en stageverslag (6)
Vak
1.b Religie en de seculiere rechtstaat (6)2.b Communicatie vaardigheden en leiderschap (6)Zie boven4.b Islamitische Theologische Terminologie in de Nederlandse context (6)5.b Stage (praktische training (6)Zie boven

[1] Indien de student in aanmerking komt voor vrijstelling (o.b.v. taaltoets) is er sprake van vervangende opdracht.

Stage

De student zoekt zelf een geschikte stageplek die goedgekeurd moet worden door de coördinator. Tijdens de stage wordt de student getraind op de praktische toepassing van de theoretische kennis, op het gebied van leidinggeven en begeleiding van collectieve activiteiten (moskee organisatorische taken, rituelen, preekkunde, lezingen …enz.); interreligieuze dialoog, sociale-culturele projecten, zingevende advies bieden aan moslim groepen enzovoort. De student krijgt onder meer begeleiding van een stage mentor en een docent praktiserende imams/bestuurders, ieder vanuit zijn expertise en bevoegdheden. De stage wordt ook gekoppeld aan een onderzoeksopdracht. De student kan kiezen voor onderzoeksgericht probleemstellingen die te maken hebben met zijn stage. Daardoor probeert de student academisch te reflecteren op zijn werkveld en de opgedane theoretische kennis toe te passen op de praktische ervaring.

NB. Het vinden van een geschikte stageplek vraagt soms veel tijd. Het is zeer raadzaam om al vanaf periode I een stageplek te zoeken.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met dr. Yaser Ellethy, y.ellethy@vu.nl.

Voor algemene informatie en inschrijving kan je contact opnemen met het secretariaat: paa.frt@vu.nl; of telefonisch 020 59 85846.