Augustinus als authentieke bron voor doordenking van hedendaagse vragen in de kerk

27-03-2020

9.30

Online

Koren en kaf op de dorsvloer

J.B. ten Hove

prof.dr. P.J.J. van Geest, prof.dr. M. Lamberigts

Faculteit Religie en Theologie

Theologie

Promotie

In een diepgravende analyse van de talrijke ‘dorsvloerteksten’ van Augustinus in al zijn werken brengt promovendus Jan Bernard ten Hove grondpatronen van zijn denken in beeld. Aan de orde komen thema’s zoals de kerk in de verschillende fasen van de heilshistorie, discussies over de eenheid en de heelheid van de kerk, het spanningsveld tussen tolerantia en heiligheid in de kerk, het onderscheid tussen koren en kaf, de verhouding tussen predestinatie en paraenese, en de toekomstige scheiding in het laatste oordeel. Verder deed Ten Hove interessante vondsten over het chiliasme en over Augustinus en de Joden.

Tegenwoordige tijd
Ten Hove: “In onze maatschappij zijn veel mensen op enige wijze betrokken bij een kerk. Bij het doordenken van vragen over kerk-zijn in de tegenwoordige tijd is het belangrijk de bronnen uit het verleden te kennen. Dat de relevantie van een denker als Augustinus wordt herkend, blijkt wel uit de toenemende belangstelling voor deze inspirerende kerkvader, niet alleen binnen maar ook buiten de kerk.”

Kerkvader
Augustinus blijft boeien als een van de invloedrijkste kerkvaders uit de vroege kerk. In zijn onderzoek vraagt Ten Hove dan ook aandacht voor de visie van Augustinus op de kerk. Centraal staat de beeldspraak van koren en kaf op de dorsvloer. Vernieuwend is de werkwijze van Ten Hove die in zijn onderzoek naar ontwikkelingen bij Augustinus methodisch rekening houdt met de problematiek van de datering van de homiletische werken.

Meer informatie over het proefschrift